Dotazník a test – anglický jazyk


Vyplněním tohoto interaktivního dotazníku prohlašuji, že jsem starší 14 let, a že plně rozumím a chápu veškeré důsledky udělení níže uvedeného informovaného souhlasu. Souhlas se uděluje pro účely výzkumu "Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku" (GAČR 20-05484S).

Vyplněním tohoto interaktivního dotazníku beru na vědomí a souhlasím s níže uvedenými podmínkami informovaného souhlasu. Prohlašuji, že dotazník vyplňuji zcela svobodně, na základě vlastní vůle a po seznámení se s níže uvedenými pravidly informovaného souhlasu, za účelem pomoci s prováděním vědeckého výzkumu.

Vyplněním dotazníku uděluji svůj souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208 (dále jen „UK“), se zpracováním mnou poskytovaných informací v anonymní podobě, tedy v podobě, ze které nebude možná zpětná identifikace mé osoby. Výstupem tohoto dotazníku bude pouze soubor odpovědí na položené otázky, s tím že nebude možné prostřednictvím nich identifikovat mou osobu. UK nebude zjišťovat a tedy ani zpracovávat mé jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, ani podrobné informace o způsobu vyplnění formuláře (datum, místo, IP adresa atd.). Poskytované údaje jsou čistě faktické a v případě výhrady k položenému dotazu mohu z výzkumu odstoupit. Informace mnou poskytované mohou být zpracovány tak, že v rámci výstupu výzkumné činnosti budou statisticky analyzovány a bude možné použít jednotlivé odpovědi i kombinace odpovědí k jejich prezentaci a interpretaci.

Souhlasím s tím, aby jednotlivé informace mnou poskytnuté byly v rámci vědeckého výzkumu UK zpracovány a dále spolu s dalšími daty použity za účelem jejich publikace prostřednictvím sítě internet, též v systému Moodle, dále v tištěných i v elektronických publikacích (tzv. ebooks) Pedagogické fakulty UK (Dále jen „PedF UK“) nebo v odborných publikacích, a to i v rámci nakladatelské činnosti PedF UK.

Případné další otázky a vysvětlení ke způsobu zpracování dotazníku a poskytnutých odpovědí je možné položit na kontaktním e-mailu osoby pověřené zpracováním dotazníku, katerina.kralova@pedf.cuni.cz

Níže prosím vyslovte souhlas se shora uvedenými podmínkami zpracování neosobních údajů kliknutím na tlačítko „Souhlasím s účastí ve výzkumu“.

Vyplň přístupové kódy